Juli 2015, de regering Michel I keurt het 'Start-up' Plan goed. Met deze programmawet wil de regering onder meer een fiscale stimulans voor de aankoop van aandelen of deelbewijzen van startende ondernemingen geven. Kon dit in eerste instantie alleen 'rechtsreeks', dan kan deze investering sinds 2017 ook gerealiseerd worden via een crowdfundingplatform of via startersfondsen.

Marie Debetencourt, Tax Expert bij BNP Paribas Fortis, vertelt u alle details over de Tax Shelter.

Wat is de Tax Shelter?

De ‘Tax Shelter Kmo’ - bestemd voor start-ups - is een belastingvermindering toegekend aan natuurlijke personen die in het kapitaal van startende ondernemingen investeren.

Voor een beginnende onderneming is het moeilijk om het nodige startkapitaal te vinden. Met deze maatregel zouden starters makkelijker durfkapitaal moeten kunnen aantrekken en minder en/of gemakkelijker leningen kunnen aangaan om hun activiteiten te financieren.

Types investeringen

Om het fiscale voordeel te genieten, moet men inschrijven op nieuwe nominatieve aandelen of deelbewijzen die een deel van het kapitaal van een startende kmo of mini-onderneming vertegenwoordigen.

De inschrijving kan rechtstreeks gebeuren of, sinds 2017, via een door het FSMA erkend startersfonds of een alternatief financieringsplatform.

Wie geniet de belastingvermindering?

 • Belastingplichtigen die aan de personenbelasting zijn onderworpen en natuurlijke personen die niet-inwoners zijn.
 • De maatregel geldt niet voor bedrijfsleiders die aandelen of deelbewijzen verwerven in de vennootschap waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks hun activiteit van bedrijfsleider uitoefenen.
 • De echtgeno(o)t(e) van de bedrijfsleider komt wel in aanmerking voor de maatregel, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel.
 • Alleen inbreng in geld geeft recht op de belastingvermindering.

Steun voor startende ondernemingen

Zoals gezegd wil de wet startende kmo's en mini-ondernemingen ondersteunen. De investering moet gebeuren bij de oprichting van de vennootschap (activiteiten ten vroegste opgestart op 1 januari 2013) of bij een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting.

Wanneer de startende onderneming ontstaat uit de voortzetting van een activiteit die daarvoor als natuurlijke persoon werd uitgeoefend, is ze niet de facto uitgesloten van de maatregel op voorwaarde dat de inschrijving van de natuurlijke persoon in de Kruispuntbank van Ondernemingen vanaf 1 januari 2013 plaatsvond.

Voorwaarden vennootschap

De toekenning van de Taks Shelter is aan strikte voorwaarden gebonden:

 • De vennootschap moet een Belgische vennootschap zijn of zij moet een stabiele vestiging hebben in België.
 • De vennootschap mag niet zijn opgericht in het kader van een fusie of splitsing.
 • Het moet gaan om een kleine vennootschap of een micro-entiteit in de zin van art. 15 en art. 15/1 van de vennootschapswetgeving.
 • De vennootschap mag niet beursgenoteerd zijn.
 • De vennootschap mag geen vastgoedvennootschap zijn. In aansluiting daarop sluit de wet ook alle vennootschappen uit waarin onroerende goederen zijn onder gebracht waarvan de bedrijfsleider, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of minderjarige kinderen het gebruik hebben.
 • De vennootschap mag geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd.
 • De vennootschap mag niet verwikkeld zijn in een collectieve insolventieprocedure.
 • De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn.
 • De vennootschap mag niet zijn opgericht om management- of bestuurdersovereenkomsten af te sluiten noch hoofdzakelijk dergelijke activiteiten uitoefenen.

Bestemming van het geld

Het wekt enigszins verbazing dat de wet geen voorwaarden oplegt voor het gebruik van de geïnvesteerde bedragen door de vennootschap, behalve dat ze geen dividenden mag uitkeren, deelbewijzen mag verwerven of leningen mag toekennen.

Maximumbedrag

Een belastingplichtige mag een maximale participatie van 30% in het kapitaal van de vennootschap verwerven, door middel van een fiscaal voordelige inbreng. Als de participatie meer dan 30% bedraagt, kan voor het deel erboven geen belastingvermindering worden genoten.

Het bedrag van de inbreng waarvoor belastingvermindering kan worden verleend, is beperkt tot 100.000 euro per belastbaar tijdperk én per belastingplichtige.

Bovendien mag de vennootschap via de taxshelter niet meer dan 250.000 euro ophalen.

Tarief van de belastingvermindering

De belastingvermindering bedraagt in principe 30% van het bedrag dat in aanmerking komt.

Als de vennootschap niet alleen beantwoordt aan de definitie van kmo maar ook aan de criteria om als 'micro-entiteit' te worden beschouwd, bedraagt het tarief 45%. Dat betekent een maximale vermindering van 45.000 euro per belastingplichtige.

In de praktijk

Op verzoek van de belastingdienst moet de belastingplichtige een inschrijvingsattest voorleggen. Het attest wordt opgesteld door de kmo, het crowdfundingplatform of het startersfonds en bevestigt dat de investering door de belastingplichtige beantwoordt aan alle wettelijke voorwaarden. Het attest moet ook bevestigen dat op 31 december van elk van de vier volgende belastbare tijdperken de aandelen of deelbewijzen nog steeds in het bezit zijn van de belastingplichtige.

Wilt u start-upproject via crowdfunding financieren?