In een economische wereld vol onzekerheden kunnen ook onze Belgische ondernemers niet zomaar op een zorgeloze toekomst rekenen. Hebt u er al eens aan gedacht om een vennootschap op te richten om het voortbestaan van uw activiteit veilig te stellen? Wat moet u allemaal weten om er voluit voordeel uit te halen? Marie Debetencourt, Tax Expert bij BNP Paribas Fortis, zet de acht belangrijkste voordelen van de oprichting van een vennootschap in de kijker.

1. Verlaagde vennootschapsbelasting voor kmo's

Die voordelige belastingstelsels zijn voor zelfstandigen-natuurlijke personen ongetwijfeld de voornaamste reden om de stap naar de oprichting van een vennootschap te zetten.

Het normale tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33%, maar voor vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan 322.500 euro, bestaat er een verlaagd progressief tarief. De vennootschap wordt dan 'per schijf' belast:

                          eerste schijf van 0 tot 25.000 EUR: 24,25%;

                          tweede schijf van 25.000 tot 90.000 EUR: 31%;

                          derde schijf van 90.000 tot 322.500 EUR: 34,50%.

Om dat verlaagde tarief te genieten, moet de vennootschap onder andere een bezoldiging toekennen aan haar bedrijfsleider van minimaal 36.000 euro per jaar (of gelijk aan de winst van de vennootschap als die lager is dan dit maximum) en mogen de dividenden die de vennootschap uitkeert, niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van de belastbare periode.

2. Een uitzonderlijk stelsel voor de roerende voorheffing

Op de uitkering van dividenden wordt in het algemene stelsel 30% roerende voorheffing aangerekend, maar in twee omstandigheden geldt een uitzonderlijk tarief van 15%:

  • bij een kapitaalverhoging in geld voor kmo's;
  • bij reservering van een deel van het resultaat.

"Met het oog op een fiscale optimalisatie is de overgang naar een vennootschap vooral interessant voor belastingplichtigen die niet snel alle inkomsten uit hun activiteit nodig hebben en enkele jaren kunnen wachten om dividenden te innen."

3. Start-ups komen in aanmerking voor de taxshelter

Dankzij de taxshelter beschikt u over 100% van het aangebrachte kapitaal.

Startende kmo's en micro-entiteiten kunnen een duwtje in de rug krijgen van privé-investeerders. Als uw start-up op veel bijval van het grote publiek kan rekenen in de vorm van een investering, kan hij over 100% van het aangebrachte kapitaal beschikken en geniet de investeerder meteen een belastingvermindering. Let wel, het ontvangen kapitaal kan de komende vier jaar niet in de vorm van dividenden worden uitgekeerd.

4. Een voordelige bedrijfswagen

Als zaakvoerder kunt u met een wagen rijden die helemaal door uw vennootschap wordt gefinancierd: aankoop, onderhoud, banden, herstellingen, tankbeurten ... De kosten voor uw wagen zijn bovendien deels aftrekbaar.

"Om nog meer van dat voordeel te profiteren, kunt u ook voor een groene bedrijfswagen kiezen." Fiscaal gezien is dat een zeer aantrekkelijke keuze. De aftrekbaarheid van de kosten voor uw bedrijfswagen (behalve de tankkosten) wordt beperkt op basis van de CO2-uitstoot ervan. Voor auto's die helemaal geen CO2 uitstoten, is die aftrek niet alleen onbeperkt maar kan die zelfs oplopen tot 120%.

5. Een onroerend goed tegen verlaagde prijs

Uiteindelijk betaalt de bedrijfsleider slechts een fractie van de prijs van het onroerend goed. Aan het einde van het vruchtgebruik, vaak na 20 tot 30 jaar, krijgt hij de blote eigendom terug, normaal gezien zonder belastingheffing.

Een bedrijfsleider kan een onroerend goed kopen via zijn onderneming. De ondernemer koopt dan het gebouw (de blote eigendom) terwijl de vennootschap zich het gebruik ervan aanschaft (het vruchtgebruik).

Uw bedrijf kan de waarde van het vruchtgebruik naargelang het gebruik en de werkzaamheden in het gebouw volledig voor zijn rekening nemen. Persoonlijk stel ik de bedrijfsleider meestal voor om zijn onderneming huur te betalen. Die huur is fiscaal aftrekbaar voor het bedrag van de terbeschikkingstelling van de woning en zo kunt u uw vennootschap ook een belastbare winst toekennen.

6. Een fiscaal aftrekbaar aanvullend pensioen

Die pensioenspaarformule is ideaal als u veel winst hebt opgebouwd.

Dankzij de Individuele Pensioentoezegging kunt u een stevig aanvullend pensioen opbouwen en tot 33% besparen op uw vennootschapsbelasting. Als bedrijfsleider kunt u uw IPT namelijk door uw bedrijf laten betalen. Bovendien kan uw bedrijf de gestorte som inbrengen als beroepskosten.

Dat is een slimmere zet dan een hoger loon uitbetalen. Want de IPT wordt niet als een bezoldiging beschouwd, wel als een aanvullend pensioen. Ze geniet dus een gunstigere eindbelasting: 10% op uw 65 jaar.

7. Een gunstig belastingstelsel bij de herwaardering van uw cliënteel

Dat voordeel van de overgang naar een vennootschap geldt voor bepaalde beroepen en is vooral aan het einde van de loopbaan interessant.

Voor een professional die aan het einde van zijn loopbaan beslist om een vennootschap op te richten, vormt die herwaardering een soort van vervroegde pensioenpremie. Want ze valt onder het gunstige belastingtarief van 33% (+ gemeentebelasting).

Voornamelijk vrije beroepen zoals juristen, artsen of architecten hebben er alle baat bij. Voor een zelfstandige die ouder is dan 60 jaar wordt de aanslagvoet zelfs teruggebracht tot 16,5%. Daarvoor mag de verkoopprijs van de vennootschap wel niet hoger zijn dan de som van uw belastbare nettowinst of -baten in de vier jaar voorafgaand aan de stopzetting van uw activiteit.

Vergeet ook de afschrijving van uw cliënteel niet. Die levert de vennootschap een belastingbesparing van 10% op tot tien jaar na de overname.

8. Een belastingvrije overdracht van de onderneming

Als u in de vorm van een vennootschap werkt, kunt u uw activiteit eenvoudiger en fiscaal voordeliger overlaten.

Als uw vennootschap actief is in de reële economie (bakker, garage ...) kan de schenking van de aandelen aan derden worden vrijgesteld van belastingen.

Als het een familiale vennootschap betreft, moet de schenker:

  • minstens 50% van de aandelen in volle eigendom bezitten;
  • of minstens 30% van de aandelen in volle eigendom hebben als hij samen met een of meer andere aandeelhouders eigenaar is van de vennootschap, op voorwaarde dat hij:
  • samen met één andere aandeelhouder 70% van de aandelen van de vennootschap in volle eigendom heeft;
  • samen met twee andere aandeelhouders 90% van de aandelen van de vennootschap in volle eigendom heeft.
  • Om te kunnen blijven genieten van het verminderde tarief moeten gedurende een periode van 3 jaar na de schenking een aantal voorwaarden vervuld blijven.