Bemiddeling kent alleen winnaars: het verloopt snel, volkomen discreet en kan het vertrouwen onder partijen herstellen. Voor ondernemingen verdient het dus zijn plaats in het geschillenbeleid.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een procedure gebaseerd op de vrijwilligheid van partijen om onder leiding van een bemiddelaar zelf een oplossing uit te werken voor een conflict.

Wanneer bemiddeling gebruiken?

Voor elke betwisting waarover een dading kan gesloten worden, is bemiddeling mogelijk. Zowat alle conflicten komen in aanmerking waarin materiële belangen gemoeid zijn in combinatie met een emotionele betrokkenheid. Dit kan zowel een conflict onder vennoten betreffen, betwisting over zakelijke rechten, een bouwgeschil, een erfeniskwestie of een echtscheiding, enz...

De bemiddelaar

Door zijn specifieke opleiding in bemiddelen is de bemiddelaar de neutrale persoon, die de twistende partijen door een bemiddelingstraject leidt. Daarin werken zij samen om tot een oplossing van het conflict te komen. De bemiddelaar beheerst communicatie- en andere technieken waardoor een dynamiek op gang gebracht wordt om partijen te begeleiden in hun onderhandelde oplossing. Hierin ligt het grote verschil met een klassieke gerechtelijke procedure waarbij aan partijen een oordeel wordt opgelegd. In bemiddeling zijn het de partijen zelf die voor een geëigende oplossing kiezen. Deze zal eerder gebaseerd zijn op het in evenwicht brengen van hun wederzijdse belangen dan op de wettelijke aanspraken en bijhorende juridische kwalificaties.

De rol van de advocaat

In een bemiddeling heeft de advocaat tot taak om zich los van procedurekwesties te concentreren op de grond van de zaak. De meerwaarde is om te zorgen dat de bemiddelde akkoorden evenwichtig zijn en niet ingaan tegen principes van openbare orde. De advocaat pleit niet, maar adviseert de klant, die zelf onderhandelt. Ook zullen advocaten in een bemiddeling de taak op zich nemen om het bereikte akkoord in een nauwkeurig geformuleerde overeenkomst uit te schrijven.

Het verloop

Een bemiddeling start met een uitnodiging van een van de partijen. Als dit voor de rechter gebeurt, zal deze de gekozen bemiddelaar aanstellen en is er in dat geval is sprake van een gerechtelijke bemiddeling.

Bij het begin wordt een bemiddelingsprotocol opgemaakt waarin het op te lossen conflict omschreven wordt naast een aantal andere wettelijk verplichte gegevens, zoals het ereloon van de bemiddelaar. Dit wordt in principe in gelijke delen gedragen door de partijen in bemiddeling.

In de loop van de bemiddeling kan de bemiddelaar ‘caucussen’ organiseren. Daarbij hoort de bemiddelaar elk van de partijen afzonderlijk en wordt informatie toevertrouwd die de bemiddelaar toelaat inzicht te krijgen in een mogelijke toenadering. Vertrouwelijkheid is de hoeksteen van bemiddeling. Het hele traject verloopt achter gesloten deuren en de bemiddelaar is gebonden aan een strikt beroepsgeheim. De stukken die in bemiddeling worden opgesteld of in vertrouwen uitgewisseld, mogen bij een mislukken van de bemiddeling achteraf niet gebruikt worden in een eventuele gerechtelijke procedure. M.a.w. volledige discretie en wapengelijkheid is verzekerd.

Bij het bereiken van een akkoord wordt dit als bemiddelingsovereenkomst door partijen en de bemiddelaar ondertekend.

Uitvoerbaarheid

Meestal gaan partijen spontaan over tot uitvoering van de bemiddelde overeen-komst. Het staat partijen vrij om de bereikte overeenkomst ter homologatie aan de rechter voor te leggen. Daardoor krijgt het akkoord dezelfde uitvoerbare kracht als een vonnis. Enige vereiste is dat de betrokken bemiddelaar erkenning werd verleend door de Federale Bemiddelingscommissie en de overeenkomst niet ingaat tegen principes van openbare orde of de belangen van minderjarigen.

Hoe een bemiddelaar kiezen?

De beroepsachtergrond van de bemiddelaar kan bijdragen tot een geslaagde bemiddeling. Zo zal in een technisch getinte context een ingenieur als bemiddelaar wellicht partijen sneller tot een goed inzicht in het conflict doen komen. In de lijst van erkende bemiddelaars, die bekend gemaakt wordt door de Federale Bemiddelingscommissie kan gezocht worden op beroep(sgroep). Voor complexere zaken kan het aangewezen zijn om twee bemiddelaars met een verschillende beroepsachtergrond in te schakelen.

Hoe een bemiddeling voorbereiden?

Bemiddelen impliceert dat partijen een goede kennis moeten hebben van het dossier en ook moeten durven nadenken over de positie en belangen van de andere partij(en). Een bemiddeling heeft ook maar kans op slagen wanneer partijen daarvoor de nodige tijd in hun agenda blokkeren. Omdat het doorlopen van een bemiddelingstraject niet aan kantooruren gebonden is, kan de bemiddelaar zeer soepel op de behoeften van partijen inspelen.