Exportatieplan infografie

Voeg een exportplan toe aan uw algemeen businessplan en krijgt u een duidelijk overzicht van de kosten, de doelstellingen, de potentiële inkomsten en de te ontwikkelen organisatie als u met uw product of dienst naar het buitenland wilt. Een exportplan maakt u zo:

1. Interne analyse

Maak als eerste stap een inventaris, een stand van zaken op. Stel uzelf hierbij volgende vragen: “Bezit uw onderneming voldoende eigen of vreemde middelen om de stap naar het buitenland te kunnen zetten? Kunt de eventuele verliezen bij de lancering dragen? Zijn uw management en uw personeel voldoende ervaren en gemotiveerd om u te volgen in dit avontuur?”

Weeg ook af of uw systemen, processen, capaciteit en het product of de dienst die u wilt exporteren de stap naar export kunnen maken.

Sta zeker ook stil bij de logistieke en innovatieve uitdaging die uw onderneming wacht.

2. Externe analyse

De externe analyse omvat drie fasen.

Fase 1: Combineer een online studie van de markt met een onderzoek ter plaatse. Zo bakent u exact de markt af waarnaar u wilt exporteren.

Fase 2: Hebt u uw markt gekozen? Dan kunt u nu die markt aan een macro-marktanalyse onderwerpen: verzamel data over demografie, economie, sociaal-culturele gewoonten, technologie, ecologie en de politiek-wetgevende situatie. Op die manier ontdekt u bijvoorbeeld het belastingstelsel dat van toepassing is. Niet te verwaarlozen informatie!

Fase 3: Na deze analyse van deze aspecten, is het nu de beurt aan de markt zelf. Wat is de omvang ervan, wat zijn mogelijke evoluties, hoe segmenteert u ze? Welke distributiekanalen zijn er mogelijk? Zullen de processen die u hier toepast, daar even succesvol zijn?

Vergeet ook niet de plaatselijke concurrenten te analyseren.

3. SWOT-analyse

Verplaats uzelf in de buitenlandse klant om te ondervinden of de koopervaring logisch en klantvriendelijk is. Lijst daartoe de elementen op die u verzamelde in de hierboven vermelde analyses en pas er een SWOT-analyse op toe. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats ofwel een analyse van de sterktes, de zwaktes, de kansen en de mogelijke bedreigingen.

Het voordeel hiervan is dat u de interne en externe analyses kunt kruisen met de micro- en macro-gegevens. Let wel, deze analyse geeft verschillende resultaten per land.

4. Marktbenadering en doelgroep bepalen

Hoe gaat u uw doelgroep of anders gezegd, hoe gaat uw klanten en de markt benaderen? Bepaal uw doelgroep door een correcte segmentatie te maken. Idealiter richt uw bedrijf zich op die segmenten waar u, met uw product of dienst, het best de behoeften bevredigt. ook zoekt u die segmenten op die de grootste winst zullen opleveren en die passen bij uw doelstellingen en beschikbare middelen. Dit doet u door te kiezen voor sectoren/bedrijven/klanten waarvoor uw producten een antwoord bieden op de noden. Door voor een groeiende markt te kiezen. Te zorgen dat u niet afhankelijk bent van één klant en door de voorkeur te geven aan trouwe klanten.

Bepaal ook uw positionering, creëer met andere woorden een imago van uw product bij uw doelgroep. Met dat imago onderscheidt u zich van de concurrentie. Het bepaalt ook de identiteit van uw onderneming.

5. Analyseer en evalueer de risico's

Export houdt risico's in. Afhankelijk van de waarde van uw goederen of diensten, neemt u meer of minder risico. We spreken hierbij dan bijvoorbeeld over laattijdige betalingen, diefstal van goederen, operationele risico's ... Deze kunt u geheel of gedeeltelijk dekken met een verzekering. U beslist hoeveel het risico u waard is. En hoeveel dus de verzekeringspremie zal bedragen.

En u weet zelf ook wel dat de politieke situatie en stabiliteit van uw land van export een bijzonder hoge rol speelt bij het bepalen van de risicofactor: oorlog, aanslagen, blokkades, stakingen …

6. Financieel plan

Net als uw businessplan moet ook uw exportplan een financieel plan bevatten. Het biedt een overzicht van de nodige financiële bronnen en behoeften. Het beschrijft de kosten, de opbrengsten, de financiële doelstellingen en de kosten voor marketing, verkoop en reclame.

Een financieel plan stelt u in staat om de levensvatbaarheid van uw exportproject te meten. Bouw uw financieel plan op rond deze drie assen: de resultatenrekening, de balans en de kasbehoeften.

7. Vraag steun

Er bestaan heel wat organisaties om u te helpen uw product of dienst naar het buitenland te exporteren. Ze betekenen een belangrijke steun bij alle juridische procedures die u moet doorlopen voor de uitvoer van producten, voor het nodige advies en om u wegwijs te maken bij alle mogelijke fiscale voordelen.

Een lijst met de belangrijkste instanties:

8. Actie!

Van strategie tot actieplan, wees zo specifiek mogelijk in de beschrijving van uw doelstellingen op uw exportmarkt. U doet dit door voor uw doelstellingen een SMART-analyse te maken:

  • Specifiek: klaar en duidelijk, en niet voor interpretatie vatbaar.
  • Meetbaar: zet ze om in meetbare cijfers.
  • Acceptabel: stel doelstellingen die zowel aanvaardbaar zijn voor uzelf, uw management als voor uw personeel.
  • Realistisch: stel haalbare doelstellingen.
  • Tijdgebonden: maak een tijdslijn, en hou die realistisch en flexibel.

Afhankelijk van uw product of dienst, en de expertise van uw onderneming met export zal de lanceerperiode op de buitenlandse markt maximaal 3 jaar duren. Na die opstartperiode zult u gegarandeerd de vruchten plukken van uw beredeneerd ontworpen exportplan.