Een gezonde financiering in een gezond financieel plan

Het (her)financieren van een onderneming heeft geen zin als die niet over een gezond financieel plan beschikt. Door ondernemingen te verplichten om een degelijk ondernemingsplan uit te werken, wil de wetgever de ondernemers een doeltreffend en steekhoudend middel aanreiken om hun activiteit op lange termijn in stand te houden. 

Maar dat financieel plan blijft dikwijls een eenmalige oefening, die zich slecht leent voor de natuurlijke evolutie van de onderneming. Toch is die follow-up de hoeksteen van een doeltreffende en beheersbare financiering van de bedrijfsgroei.

De pijlers van een gezond financieel beheer

Zorg dat u over een nettowerkkapitaal beschikt

Tot het begrip werkkapitaal behoren alle duurzame middelen van een onderneming – ter beschikking gesteld door de aandeelhouders van de onderneming of via haar eigen inkomsten – die het mogelijk maken om investeringen en banen te betalen die nodig zijn om de onderneming te laten werken. Het is belangrijk dat de verhouding tussen de middelen en het gebruik ervan een positief resultaat oplevert. In dat geval spreken we van een nettowerkkapitaal. Dat begrip is ook heel belangrijk voor de relaties tussen de ondernemer en eventuele nieuwe schuldeisers (zoals banken en investeerders).

Zorg voor voldoende liquide middelen

Van een onderneming wordt gezegd dat ze een nettothesaurie heeft als ze over voldoende eigen liquide middelen beschikt om haar verplichtingen op korte termijn na te komen. De goede financiële gezondheid van de onderneming speelt ook hierbij een grote rol. Het kan gebeuren dat de onderneming een beroep moet doen op externe financieringsbronnen om de benodigde kasmiddelen in evenwicht te brengen. De kasstromen zijn interessante indicatoren die iets zeggen over de financiële gezondheid van de onderneming. Sommige economen gebruiken graag de 'current ratio' (permanent vermogen / onroerende activa) om een uitgebreidere berekening te maken van de kasmiddelen. Onthoud voorlopig gewoon dat uw kasmiddelen positief moeten zijn voordat u een financiering overweegt die louter gericht is op de groei van uw onderneming.

Bescherm de solvabiliteit van uw onderneming

De solvabiliteit van een onderneming wordt berekend als de verhouding tussen het eigen vermogen van die onderneming en het vermogen afkomstig van derden (bijvoorbeeld in de vorm van kredieten). Het resultaat, dus de solvabiliteit, zegt in welke mate de onderneming voldoende middelen heeft om al haar financiële verbintenissen na te komen. De financiële onafhankelijkheid van een onderneming wordt ook gemeten aan de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale passiva van de onderneming.

Als de goede financiële gezondheid van uw onderneming een natuurlijk basisgegeven vormt in het leven van die onderneming, dan mag de financiering niet gezien worden als een rem voor de goede werking ervan. Ze vormt namelijk niet alleen een solide basis voor de bedrijfsgroei, maar heeft ook tal van voordelen vanuit fiscaal oogpunt. Bovendien vergroot ze het rendement van het eigen vermogen en maakt ze het bij langlopende leningen mogelijk om voordeel te halen uit de inflatie.  

Verloop van het financieel beheer van uw onderneming

Dikwijls begaat men de fout om het bij het aanvankelijke ondernemingsplan te laten, dit in het beste geval in een lade te stoppen en er verder nooit meer naar om te kijken. Maar na verloop van tijd verandert uw onderneming en dus ook uw financieringsbehoefte. Of u zich nu in de opstartfase, de groeifase of de maturiteitsfase (of zelfs de overdrachtsfase) bevindt, uw eigen middelen, uw investeringsbehoeften en uw voorraadcapaciteit (als u producten verkoopt) evolueren voortdurend. Door regelmatig financiële plannen op te stellen kunt u niet alleen uw toekomstige behoeften bepalen, maar krijgt u ook een beter beeld van uw financieringsbehoeften.

Houd daarbij ook rekening met de kenmerken van uw onderneming. Een kmo die actief is op een plaatselijke markt, heeft niet dezelfde behoeften als een multinational die in alle vijf werelddelen aanwezig is, al mogen we geen karikaturale vergelijkingen maken. De financieringsbehoeften verschillen ook naargelang van de activiteitensector. U begrijpt het: de groei van uw onderneming financieren is maatwerk. Om fouten te vermijden kan het overigens interessant zijn om er deskundigen bij te halen.

Als u geen zin hebt om regelmatig een ondernemingsplan op te stellen, weet dan dat er nog een ander, noodzakelijker plan bestaat: de tabel met de herkomst en besteding der middelen. Dat geeft u een beter zicht op de inkomende en uitgaande stromen naar of vanuit uw onderneming, brengt uw behoeften scherper in beeld en confronteert ze met uw eigen vermogen, werkkapitaal, kasmiddelen en andere solvabiliteitsratio's. Zo kunt u met kennis van zaken uw financieringsbehoeften bepalen en een beroep doen op de bevoegde instanties.

Er zijn dertien zaken die u moet weten voor, tijdens en na de financiering van uw onderneming

1/ De financiële instellingen zijn onmiskenbaar een financieringsbron. Vergeet niet om inlichtingen in te winnen over alternatieve bronnen zoals beleggingsvennootschappen of participatiefondsen. 

2/ Een financiering mag liefst niet dienen om uw primaire behoeften te dekken. Voor een goed financieel evenwicht worden die gedekt door de geldstromen afkomstig van uw bedrijfsactiviteit.

3/ Stippel een commercieel beleid uit waardoor uw onderneming zo snel mogelijk rendabel wordt. Zo vermindert u uw financieringsbehoeften en krijgt u de resterende behoeften gemakkelijker gefinancierd.

4/ Bepaal uw toekomstige financieringsbehoeften en leg de link met een werkkapitaal, een solvabiliteit en kasmiddelen die voortdurend veranderen naargelang de gezondheid van uw activiteit.

5/ Pas uw financieringsbehoefte niet alleen aan uw reële verwachtingen aan, maar ook aan de conjunctuur. Ook hier spelen de financiële gezondheid van uw onderneming en de vooruitzichten van de markt een hoofdrol.

6/ Vergeet niet om uw financieel plan en dus ook uw thesauriebehoeften regelmatig te herbekijken, onder meer door u te baseren op hogerverrmelde krachtlijnen.

7/ Vergeet nooit dat voor investeringen op lange termijn financieringen op lange termijn nodig zijn, om te vermijden dat ze op korte termijn een te grote last vormen.

8/ De feitelijke elementen, zoals uw voorraden, het vernieuwingstempo hiervan en de toestand van uw orderportefeuille, hebben een rechtstreekse impact op uw kasmiddelen en dus op de omvang van uw investeringsbehoeften.

9/ Spreid de aflossingstermijnen zo veel mogelijk en schuif ze voor u uit om ervoor te zorgen dat ze optimaal overeenstemmen met de duur van de gedane investeringen en de verwachte kasstroombehoeften op korte en middellange termijn.

10/ Zorg bij de oprichting van uw onderneming dat er voldoende kapitaal is om een veiligheidsmarge in te bouwen, zodat u het hoofd kunt bieden aan onvoorziene omstandigheden of eventuele kansen kunt aangrijpen.

11/ Pas uw voorraden aan de werkelijke vraag en de omstandigheden aan. Zo vermijdt u dat ze te veel liquide middelen opeisen. Plus u beperkt het risico op verlies.

12/ Houd voortdurend de geldstromen van uw onderneming in het oog en dan vooral de stromen die te maken hebben met uw schuldeisers en schuldenaars. Als u dat niet doet, loopt u het risico uw lopende uitgaven te moeten (laten) financieren. 

13/ Vergeet niet dat kortetermijnfinanciering duurder is. Als u daar herhaaldelijk gebruik van maakt, stapelt u nodeloze kosten op en brengt u het financiële evenwicht van uw onderneming in gevaar.

In het kort...

Naast het inschakelen van deskundigen, zoals boekhouders, fiscalisten en bankadviseurs, geven we u tot slot nog zeven tips om in gedachten te houden bij het financieren van uw bedrijfsgroei.

  1. Evalueer uw financieringsbehoeften om thesaurietekorten te beperken en zorg ervoor dat u de noodzaak van de financiering kunt verklaren.
  2. Zorg dat uw onderneming niet ondergefinancierd is omdat u bang bent voor een eventuele overmatige schuldenlast. Zorg ervoor dat de groei onder controle blijft.
  3. Zorg voor een optimale combinatie van financieringswijzen om de kosten ervan te verminderen. Zo beperkt u ook het risico op verlies.
  4. Denk in stappen. Financier niet al uw behoeften ineens, maar probeer ook te vermijden dat u kansen moet laten liggen.
  5. Verwerf inzicht in de belangen van uw financiële partners. Zo kunt u bepaalde risico's omzeilen.
  6. Zorg dat de aangesproken financiële partners u vertrouwen en heb op uw beurt vertrouwen in wat ze doen.
  7. Bereid al uw financieringsaanvragen nauwkeurig voor, zodat ze gemakkelijker aanvaard worden.