Elk jaar kondigt zichzelf aan met een reeks nieuwe maatregelen en andere wettelijke bepalingen. De meerderheid hiervan zijn gericht op meer transparantie, uniformiteit of zelfs verantwoording. Een overzicht van wat u te wachten staat in 2019.

Tax Shift in de laatste rechte lijn

2019 zal de derde en laatste stap van de Tax Shift in werking zien treden (*). Ter herinnering, deze maatregel is in 2015 uitgewerkt door de regering Charles Michel I en begon in 2016 aan zijn eerste stapjes. Het doel? Werkgelegenheid stimuleren en de koopkracht vergroten. Hierdoor worden eveneens de loonkosten herzien.

Vanaf 1 januari 2019 zullen de werknemers hun loon met gemiddeld 36 EUR zien stijgen. Deze loonstijging zal niet voor iedereen hetzelfde zijn: voor lagere lonen zal het verschil bijvoorbeeld groter zijn.

Nog een verandering voor het nieuwe jaar: het belastingkrediet voor de werkbonus - ook de “fiscale werkbonus” genoemd wordt verhoogd van 28,03% naar 33,14%. Deze bonus is bedoeld om belastingen te verlagen voor laagbetaalde werknemers die genieten van een vermindering van persoonlijke RSZ-bijdragen.

Netto maandloon 2018 Netto maandloon 2019
€ 1.575,44 € 1.612,63
€ 1.709,77 € 1.746,28
€ 1.919,67 € 1.955,51
€ 2.139,37 € 2.175,21
€ 2.359,06 € 2.394,91
€ 2.567,97 € 2.607,83
€ 2.757,40 € 2.804,26

Iets nieuws voor alle bedrijven

Vanaf eind 2018 zullen verschillende belangrijke veranderingen in de hervorming van het vennootschapsrecht van kracht zijn.

De verschillen die vandaag bestaan tussen burgerlijke en handelsvennootschappen zullen verdwijnen. Zo zullen deze eerste, net zoals vzw’s, bijvoorbeeld ook:

 • faillissement kunnen aanvragen;
 • winst genereren, op voorwaarde dat het geld niet naar het personeel van de vereniging gaat, maar naar goede doelen;
 • hun aard van activiteiten kunnen uitbreiden…

Bovendien zal vanaf 2019 (*) een vereenvoudiging van vennootschapsvormen toegepast worden. De vier vormen die worden behouden zijn: de maatschap, de coöperatieve vennootschap (cv), de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv).

Ten slotte, om starters te motiveren zal het vanaf nu mogelijk zijn om een bedrijf op te richten met een kapitaal van… nul euro, en dit via een naamloze vennootschap (nv).

Het Belgisch UBO-register

Het UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owner’), wordt ook wel het ‘register van uiteindelijke begunstigden genoemd’. Officieel van kracht sinds 31 oktober 2018, werd dit register gecreëerd in opvolging van een Europese richtlijn die als doel heeft om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Met dit op oog, zal het zorgen voor meer transparantie wat betreft de uiteindelijke begunstigden van elke Belgische onderneming en juridische entiteit.

Alle gevestigde vennootschappen, stichtingen, (internationale) vzw’s, trusts en fiduciaires moeten voortaan dus een lijst met informatie over hun uiteindelijke begunstigden doorgeven. Deze moet omvatten:

 • naam en voornaam;
 • geboortedag, -maand en -jaar;
 • nationaliteit(en);
 • land van verblijf;
 • volledig verblijfsadres;
 • datum waarop hij/zij uiteindelijke begunstigde is geworden;
 • rijksregisternummer of identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en in voorkomend geval elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij/zij verblijft of waarvan hij/zij onderdaan is;
 • de categorie(ën) van uiteindelijke begunstigde waartoe hij/zij behoort;
 • of hij/zij de voorwaarden voor de kwalificatie als uiteindelijke begunstigde afzonderlijk of samen met andere personen vervult;
 • of hij/zij een rechtstreekse dan wel een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is;
 • indien het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het aantal tussenpersonen met volledige identificatiegegevens;
 • de omvang van het uiteindelijke belang.

Alles moet in orde gebracht worden vóór 31 maart 2019.

Zorg dat uw voertuig conform is met de normen

Vanaf 2019 zullen meerdere soorten voertuigen niet welkom zijn in Brussel. Hierbij gaat het over: voertuigen van de Euro I-categorie en de diesels van Euro II. Verscheidene bewakingscamera’s zullen aan de rand van Brussel geïnstalleerd worden om controles uit te voeren. Boetes kunnen oplopen tot 350 EUR. Deze maatregel is bedoeld om vervuiling te verminderen en om van onze hoofdstad een lage-emissiezone te maken, net zoals Antwerpen.

De bovengenoemde maatregelen zullen vanaf 2019 invloed hebben op Belgische ondernemingen. 

(*) De Belgische politieke actualiteit kan invloed hebben op de effectieve uitvoering van deze maatregelen.