Er is iets nieuws voor ondernemers in 2017. Er werd een overbruggingsrecht ingevoerd dat sterk lijkt op een werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen. Xavier Beghin licht het goede nieuws toe!

Risicovrees

Het was tot dusver een beetje het spookbeeld van alle zelfstandigen of van iedereen die zijn eigen zaak wou starten: er bestond geen echt vangnet. Er is uiteraard wel een verzekering in geval van faillissement, collectieve schuldenregeling of gedwongen stopzetting. Die verzekering werd op 16 december 2015 trouwens vervangen door een overbruggingsrecht met dezelfde drie pijlers. Maar er bestond helemaal niets voor het geval de activiteit van de zelfstandige om economische redenen niet draait. Zelfstandigen hadden dus geen recht op een werkloosheidsuitkering, behalve als ze vroeger loontrekkend waren en ze hun zelfstandige activiteit op het ogenblik van hun aanvraag niet langer dan vijftien jaar hadden uitgeoefend.

Eén jaar zekerheid

Op 20 juli 2016 keurde de federale regering een voorontwerp van wet goed dat een in de tijd beperkte financiële steun wil invoeren voor zelfstandigen die hun activiteit om economische redenen stopzetten. De toekenningsvoorwaarden zijn erg strikt. Het overbruggingsrecht dat op 16 december 2015 werd ingevoerd, zal eigenlijk een extra pijler omvatten, namelijk de 'stopzetting om economische redenen'. Hierna de drie voornaamste doeleinden van het voorontwerp zoals meegedeeld in het persbericht van de federale regering:

- "De ontwikkeling verzekeren van deze nieuwe pijler, door de gevallen van stopzetting die momenteel beoogd worden door de huidige voorzieningen uit te breiden naar de gevallen waar de zelfstandige zich in financiële moeilijkheden bevindt op het moment van de stopzetting. Hij moet daarvoor ofwel begunstigde zijn van een leefloon, ofwel een vrijstelling van sociale bijdragen hebben genoten gedurende een bepaalde tijd, ofwel inkomsten hebben die lager zijn dan de drempel van 13.010,66 euro. Voor deze uitbreiding is de duur van de dekking verbonden aan de lengte van de loopbaan als zelfstandige.

- Uitbreiding van de dekking ziekte-invaliditeit naar het luik uitkeringen.

- Invoering van een nieuwe algemene voorwaarde voor de toekenning van de dekkingen: minimaal vier kwartaalbijdragen effectief betaald hebben over de periode van zestien kwartalen die voorafgaat aan de stopzetting." 

Een zelfstandige die aan die voorwaarden voldoet en zijn activiteiten stopzet om economische redenen, geniet dezelfde gezondheidsdekking en financiële uitkeringen als in het kader van het al bestaande overbruggingsrecht. Namelijk gedurende maximaal één jaar 1.168,73 euro als alleenstaande of 1.460,45 euro als gezinshoofd.

Een troef voor jongeren!

Dit nieuwe overbruggingsrecht is op 1 januari 2017 in werking getreden. En dat is goed nieuws voor de 1 miljoen zelfstandigen in ons land! Jongeren de kans geven om beter beschermd de sprong als zelfstandige te wagen is ook een middel om creatie en innovatie aan te moedigen.

Xavier Beghin

Xavier Beghin is zelfstandig journalist en hoofdredacteur en observeert al ruim een kwarteeuw lang de ontwikkeling van ons economische weefsel. Vertrouw maar op deze fervente wijnkenner ... hij heeft er een goede neus voor!