We verzoeken u deze algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website aandachtig te lezen.

Door toegang te hebben tot deze website, ze te bezoeken of te gebruiken, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor u als gevolmachtigde, tussenpersoon of werknemer handelt, gaat u akkoord met de hierna vermelde algemene voorwaarden en u bevestigt ze uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn wijzigbaar. We vragen u geen toegang te hebben tot deze website, ze niet te bezoeken en geen gebruik te maken van de website of de inhoud ervan als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt.

1. Definitie en algemene toegangsvoorwaarden

De term “website” verwijst naar deze website (zijnde Bizcover), zoals openbaar gemaakt door BNP Paribas Fortis nv (meer gegevens bij punt  2. Uitgever).

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites die openbaar zijn gemaakt door derden. De links naar deze website kunnen ook worden beschouwd als onderdeel van de websites van deze derden. Bizcover heeft die sites niet nagekeken en wijst elke aansprakelijkheid af voor alle informatie of materiaal op sites die op basis van links op deze website toegankelijk zijn. Een link aanmaken naar de website van een derde of de website van een derde toelaten om een link naar deze website aan te maken, betekent niet dat Bizcover de op deze derde website aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanbeveelt. Bizcover geeft bovendien geen impliciete of expliciete beoordeling van de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks op de websites van derden kan worden teruggevonden of van de eerlijkheid en/of integriteit van deze derden.

De inhoud van de website is vatbaar voor wijzigingen. Personen die zich toegang verschaffen tot deze website, ze bezoeken of er gebruik van maken, moeten nagaan of ze wel toegang mogen hebben tot deze informatie op grond van de geldende wettelijke verplichtingen in hun eigen land. Zo niet zullen zij zich geen toegang verschaffen tot deze website, ze niet bezoeken en/of er geen gebruik van maken.

2. Uitgever

De uitgever van de website is:

BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3 
1000 Brussel - België 
Btw BE 0403.199.702 - RPR Brussel

BNP Paribas Fortis nv staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België. De controle inzake beleggers- en consumentenbescherming wordt uitgeoefend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven en treedt op als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25.879 A voor AG Insurance nv en Cardiff Assurances Risques Divers sa.

De adressen van de toezichthoudende autoriteiten zijn:

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 10-16
1000 Brussel – België
www.fsma.be

Nationale Bank van België (NBB)
Berlaimontlaan 14
1000 Brussel – België
Btw BE 0203.201.340 – RPR Brussel
www.nbb.be

3. Inhoud van de website / materiaal

De informatie en het materiaal op deze website dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod van financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en/of diensten.

De informatie en het materiaal op deze website zijn niet bedoeld om advies te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

Bizcover zal alles in het werk stellen om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en eerlijkheid van de bronnen na te gaan. De informatie en het materiaal op deze website zijn dan ook vatbaar voor wijzigingen. Bizcover kan de juistheid, bruikbaarheid, volledigheid of tijdloosheid van de informatie en het materiaal op deze website of waarnaar wordt verwezen echter niet garanderen. Ze kan ook niet garanderen dat de informatie of het materiaal geschikt is voor een bepaald doel of dat de bronnen ervan betrouwbaar en eerlijk zijn. Bizcover, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan deze deel uitmaakt, hun bestuurders, werknemers en/of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, op welke grond ook, al dan niet contractueel, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou lijden en die het gevolg is van de toegang tot, het bezoek aan en/of het gebruik van deze website, behalve bij opzettelijke of zware fout van hun kant.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop aanspraak wordt gemaakt door Bizcover, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan deze deel uitmaakt of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd en afgedrukt, op voorwaarde dat u de verwijzingen naar deze intellectuele eigendomsrechten niet schrapt.
U verbindt er zich bovendien toe u te conformeren aan de algemene voorwaarden verordend door derden voor het gebruik van informatie en materiaal die hun toebehoren en die op deze website staan.

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Er wordt verwezen naar het privacy beleid en het cookiebeleid, beide beschikbaar op de website.

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie en materiaal die via deze website naar Bizcover worden verzonden, zullen overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen worden verwerkt.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Uw toegang tot, bezoek aan of gebruik van deze website en deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt wie de bevoegde rechter is, kan de vordering worden ingesteld voor:

  • de bevoegde rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders; 
  • de bevoegde rechter van de plaats waar de verbintenissen of één van de verbintenissen waarover het geschil loopt, ontstaan zijn (is) of waar zij werden (werd), worden (wordt) of moeten (moet) worden uitgevoerd;
  • de bevoegde rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder met de verweerder gesproken heeft indien deze – of in voorkomend geval één van de verweerders – zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.

8. Autonomie en wijzigingen

Indien zekere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onafdwingbaar worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal (zullen) de onafdwingbare bepaling(en) worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit bij de onafdwingbaar geachte bepaling. Deze overeenkomst maakt een wezenlijk deel uit van alle andere overeenkomsten die u met Bizcover, één van haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan deze deel uitmaakt hebt afgesloten of zult afsluiten.

Bizcover heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

9. Aansprakelijkheid van derden

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze website, onder meer door schade te berokkenen aan de gebruikte software of de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of manipulatie van gegevens, geeft aanleiding tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het niet aanvoeren of afdwingen door Bizcover, zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of die het gebruik van deze website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat Bizcover afstand doet van enig recht of enige vordering.